Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

  • 17.02.2022, 10:00
  • Grupa Tipmedia
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Tradycyjnie wieś kojarzona jest przede wszystkim z rolnictwem, jednak obecnie w coraz większym stopniu zyskuje ona na znaczeniu jako miejsce prowadzenia działalności niezwiązanej z sektorem rolnym.

Tradycyjnie wieś kojarzona jest przede wszystkim z rolnictwem, jednak obecnie w coraz większym stopniu zyskuje ona na znaczeniu jako miejsce prowadzenia działalności niezwiązanej z sektorem rolnym.

Prowadzenie działalność gospodarczej na terenach wiejskich jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, szczególnie w wymiarze lokalnym oraz stanowi siłę napędową gospodarki wiejskiej. Pozwala przezwyciężyć niekorzystne zjawiska, takie jak bezrobocie, marginalizacja wsi czy niskie dochody rodzin rolniczych.

Działalność podejmowana przez mieszkańców wsi, może przybierać różne formy. W przypadku pozarolniczych aktywności na obszarach wiejskich może to być zarówno rozwój nowej działalności w oparciu o gospodarstwo rolne i jego zasoby, jak i podejmowanie działalności, która nie jest związana w żaden sposób z rolnictwem.

W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano szereg działań, wspierających tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Jednym z przykładów, który stanowi istotny wymiar przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest działalność w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności. Wsparcie przeznaczone będzie zarówno dla rolników planujących przetwarzanie i sprzedaż żywności, jak i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Środki na realizację inwestycji w tym obszarze pochodzić będą z interwencji Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (w gospodarstwie oraz poza gospodarstwem).

Na wsparcie swojej działalność mogą liczyć również mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w ramach interwencji Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa.

Istotnym instrumentem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej jest wsparcie działalności gospodarczej w ramach interwencji LEADER, udzielane przez Lokalne Grupy Działania. W tym zakresie kontynuowane będzie wsparcie finansowe na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w szczególności tych które swoją działalność opierają na wykorzystaniu lokalnego potencjału przyrodniczego, historycznego i kulturowego. Dodatkowo, w związku ze starzeniem się społeczeństwa na obszarach wiejskich pomoc będzie udzielana dla przedsięwzięć związanych z tworzeniem podmiotów oferujących komercyjne usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne czy zdrowotne. Oprócz wsparcia gospodarstw opiekuńczych planuje się objęcie pomocą także działalność dodatkową do rolniczej, tj. m.in. agroturystykę, tworzenie zagród edukacyjnych czy przetwarzanie żywności.

Jak pokazuje doświadczenie poprzednich lat, w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w ramach podejścia LEADER, wsparcie mogą uzyskać różne branże, a podstawowym wymogiem jest to, aby działalność podmiotu ubiegającego się o wsparcie była prowadzona na wsi. Wśród wielu rodzajów działalności, jakie do tej pory uzyskiwały pomoc finansową od Lokalnych Grup Działania znalazły się np. usługi informatyczne, fizjoterapeutyczne, usługi geodezyjne, usługi remontowo budowlane, usługi fryzjerskie, działalność fotograficzna oraz zagospodarowanie terenów zieleni.

W jaki sposób rozpocząć działalność na wsi oraz dlaczego niektórzy decydują się na prowadzenie swojego biznesu właśnie tam, można przekonać się na przykładach, które pokazujemy w filmie, znajdującym się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=os4Uc1cQMDk
 

Źródła:

  • Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, grudzień 2021 r.,

  • fot. https://pixabay.com

Ue
 

Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej.

Treść niniejszego artykułu przedstawia wyłącznie poglądy jego autora i jedynie autor ponosi za niego odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim informacji.


 

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: