Regulamin

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal Informacyjny Brexitstandard.com udostępniany jest Użytkownikom przez Crossing The Borders LTD.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu informacyjnego dostępnego pod adresem www.brexitstandard.com oraz świadczenia usług i korzystania z nich przez Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Rozpoczęcie korzystania z Portalu równoznaczne jest z potwierdzeniem, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Celem Portalu jest prezentacja, w formie tekstowej, materiałów video i innych, treści o charakterze informacyjnym.
 5. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
 6. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 7. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę korzystającą z Portalu;
 8. Usługodawcy – rozumie się przez to …;
 9. Portalu – rozumie się przez to należący do Usługodawcy portal informacyjny dostępny pod adresem www...;
 10. Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Portalu, w szczególności korzystania z informacji opracowywanych przez Brexitstandard.com;
 11. Danych osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INFORMACYJNEGO ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Niedopuszczalne jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, w tym ze zwyczajowymi normami korzystania z usług internetowych (tzw. netykietą), nie naruszając przy tym praw ani dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się do:

 

 1. nieprzeprowadzania testów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych aplikacji Portalu;
 2. dbania o poprawność języka i unikania używania wulgaryzmów;
 3. nierozpowszechniania treści o charakterze reklamowym i niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. nierozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym,
 5. nierozpowszechniania treści propagujących faszystowski, nazistowski, komunistyczny lub inny totalitarny ustrój państwa,
 6. nierozpowszechniania treści nawołujących do dyskryminacji bądź nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, płeć i orientację seksualną;
 7. nierozpowszechniania treści nawołujących do popełnienia czynu zabronionego bądź pochwalających jego popełnienie;
 8. rozpowszechnianie innych treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność powstałą z tytułu niezastosowania się przez niego do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie gwarantuje prawdziwości, kompletności, aktualności ani użyteczności informacji prezentowanych na Portalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wykorzystania przez Użytkownika prezentowanych na Portalu informacji.
 2. Użytkownicy korzystają z Portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników Portalu oraz treść reklam.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z prawem bądź Regulaminem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Portalu, spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w tym w szczególności Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności co do uzyskanych informacji.

 

§ 4. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Portal oraz materiały stanowiące jego treść, w tym w szczególności elementy tekstowe i graficzne, wybór i układ stron oraz innych elementów należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej, w szczególności przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631 ze zm.).
 2. Użytkownik może korzystać z utworów, baz danych, jak i wszelkich innych danych oraz materiałów, czy też elementów Portalu, czy też znajdujących się na Portalu, wyłącznie na podstawie przepisów o dozwolonym użytku, ewentualnie po uzyskaniu na to uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Użytkownik udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują lub mogą przysługiwać osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na korzystanie z utworów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu jakichkolwiek treści, co do których prawa przysługują osobom trzecim.
 4. Użytkownik udostępniający na stronach Portalu materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania takiego materiału w ramach Portalu na wszelkich istniejących w dniu umieszczenia materiału polach eksploatacji, a w szczególności na tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. OCHRONA I PRZETRWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu w sposób anonimowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W określonych przypadkach podanie danych może stanowić warunek korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu.
 2. Wszelkie podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody, w zakresie i w celu nią objętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Crossing The Borders LTD.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji bądź usunięcia.

 

 1. POLITYKA COOKIES

 

 1. Podczas korzystania z Portalu, stosowany jest mechanizm automatycznego zapisu danych zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą one zapewnieniu funkcjonalności Portalu, dostosowaniu zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika, utrzymaniu sesji Użytkownika, a także do celów statystycznych.
 3. Pliki cookies nie zawierają danych o charakterze danych osobowych.
 4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookies, wyłączając odpowiednią funkcję swojej przeglądarki.

 

 

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Użytkownika niezbędne jest do korzystania z funkcjonalności Portalu stanowią:
 1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia dysponującego dostępem do sieci Internet,
 2. korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki internetowej stron WWW.

 

 1. Usługodawca zastrzega, iż pełne i prawidłowe korzystanie z funkcjonalności poszczególnych Usług w ramach Portalu, wymagać może spełnienia przez Użytkownika dalszych warunków technicznych, szczegółowo określonych w miejscu udostępnienia danej Usługi.

 

 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, Użytkownicy kierować mogą na następujący adres poczty elektronicznej [email protected], opisując problem oraz podając dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację (np. adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej). Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w razie niepodania przez Użytkownika danych kontaktowych.
 2. Rozpoznanie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, w szczególności z uwagi na konieczność dostosowania jego treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W razie zmiany Regulaminu, Usługodawca obowiązuje się, na co najmniej 14 dni przed ich dokonaniem, zamieścić na głównej stronie Portalu czytelną informację o treści i terminie planowanych zmian celem umożliwienia zapoznania się z nimi przez Użytkowników.

 

 1. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Regulaminie.